S12796N

Palackého náměstí s domem čp. 360/II a podstavcem sochy Františka Palackého

Oblast Palackého náměstí a jeho okolí na východním předmostí Palackého mostu patřila k nejvíce postiženým mylným bombardováním americké 8. letecké armády 14. února 1945. Josef Sudek náměstí nepřímo zachytil na snímcích Palackého mostu, jeho okolí se věnoval zejména na velkém konvolutu fotografií nedalekého kláštera Na Slovanech, známého jako Emauzy. Na jednom snímku však zachytil rovněž samotné náměstí se zničeným obytným domem na nároží ulic Gorazdovy a Na Moráni (Na Moráni 3, čp. 360/II). Dům se secesními prvky byl podle návrhu Bedřicha Münzbergera postaven v roce 1895. Po poničení náletem byl rok po válce stržen a parcela zůstala prázdná. Nová budova tu vyrostla až v letech 1981–1989 v souvislosti s výstavbou metra B. Jednalo se o provozně technickou budovu metra s technicistními a postmoderními prvky podle projektu architektů Aleše Moravce a Františka Novotného.Jan E. Svoboda – Jindřich Noll, Praha 1945–2003. Kapitoly z poválečné a současné architektury, Libri, Praha, 2006, s. 303.

Na Sudkově snímku je uprostřed náměstí rovněž patrný podstavec sochy Františka Palackého. Devítimetrová socha zakladatele moderního českého dějepisectví, přezdívaného někdy Otec národa, od sochaře Stanislava Suchardy a architekta Aloise Dryáka zde byla odhalena v roce 1912. Postava Palackého jako národního buditele byla trnem v oku nacistům, proto byla socha za války nejdříve poničena, poté rozebrána a v letech 1942–1945 ukryta na skladišti na Maninách,Umístění dle Zdeněk Wirth – Josef Sudek, Pražský kalendář 1946. Kulturní ztráty Prahy 1939–1945, Nakladatelství V. Poláčka, Praha, 1945, obr. 10. Zdeněk Hojda nesprávně uvádí, že se jednalo o Invalidovnu (Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Paseka, Praha–Litomyšl, 1996, s. 104); Veronika Vysloužilová, Pomník Františka Palackého v Praze (bakalářská práce), Praha: FF UK, 2015, s. 75. kde ji Sudek po válce také fotografoval. Rovněž náměstí bylo přejmenováno na Rudolfovo podle císaře a krále Rudolfa II. Habsburského. Palackého pomník byl opraven a znovu instalován v letech 1947–1950.