S12504N
S12503N

Klášter Na Slovanech (Emauzy)

Klášter benediktinů Na Slovanech s kostelem P. Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěcha a Prokopa byl založen v roce 1347 a vysvěcen roku 1372. Jednalo se o jedno z nejzávažnějších klášterních založení Karla IV. Byl zamýšlen jako obnovené centrum slovanské církevní vzdělanosti, navazoval na domácí tradici a šířil věrouku ve slovanském jazyce mezi okolní české obyvatelstvo. V klášterním ambitu se nachází rozsáhlý a jedinečný cyklus nástěnných maleb, tzv. Emauzský cyklus, pravděpodobně z 60. a 70. let 14. století.Srov. Kateřina Kubínová, ed. Slovanský klášter Karla IV.: zbožnost, umění, vzdělanost / The Slavonic Monastery of Charles IV: Devotion, art, literary culture, Artefactum, Praha, 2016. Za vlády Rudolfa II. byl klášter s kostelem rekatolizován a barokně upraven. V letech 1880–1890 byl celý areál přestavěn v duchu beuronské novogotiky.KB [Klára Benešovská], čp. 320/II, in: Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Academia, Praha, 1998, s. 293–302. – KB, ZV, DS [Klára Benešovská – Zuzana Všetečková – Dana Stehlíková], Kostel P. Marie, sv. Jeronýma, Cyrila a Metoděje, Vojtěch a Prokop, in: Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy: Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Praha: Academia, 1998, s. 134–136. Před válkou byl klášter začleněn do nového urbanistického řešení nábřeží a svahu pod Emauzy, realizovaného architektem Bohumilem Hypšmanem. V červenci roku 1941 Jiří Padevět, Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé, Academia, Praha, 2013, s. 412–413. byl klášter nacisty uzavřen a řeholníci vypuzeni; sídlil v něm Pozemkový úřad a později německý Červený kříž. V areálu kláštera se nachází rovněž barokní jednolodní kaple sv. Kosmy a Damiána z let 1657–1659.KB [Klára Benešovská], Kaple sv. Kosmy a Damiána, in: Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1), Academia, Praha, 1998, s. 88.

Po náletu 14. února 1945 se stal emauzský klášter symbolem válečných ztrát na památkách v Praze. Severní věž kostela byla úplně zničena, jižní věž vyhořela, kostelní klenba se ze dvou třetin zřítila, klášter byl velmi těžce poškozen požárem, a to včetně cenných nástěnných maleb v křížové chodbě.Zdeněk Wirth – Josef Sudek, Pražský kalendář 1946. Kulturní ztráty Prahy 1939–1945, Nakladatelství V. Poláčka, Praha, 1945, nepag.; Jiří Padevět, Průvodce protektorátní Prahou. Místa – události – lidé, Academia, Praha, 2013, s. 413.

Na rozdíl od mnoha jiných fotografů, kteří zkázu Emauz zachytili bezprostředně po náletu (např. Sláva Štochl, Stanislav Maršál Srov. Jan B. Uhlíř, Bomby na Prahu. Nálety z roku 1945 objektivem Stanislava Maršála, Prostor, Praha, 2011., Jelena Látalová, Eugen Wiškovský, řada anonymních reportážních a agenturních fotografů), se Josef Sudek zničené památce věnoval později (zřejmě v květnu nebo v druhé polovině roku 1945), zato však důkladněji. Zachytil jak celek areálu v pohledu od Palackého mostu a od severu z dnešní ulice Na Moráni, tak v rozličných exteriérových detailech (např. s kaplí sv. Kosmy a Damiána). Ještě pozorněji se věnoval interiéru staveb (ambit, rajský dvůr, kapitulní síň, interiér kostela, Císařská kaple atd.), v nichž byl zaujat chaosem ruin, zničeného nábytku a známek pokusů o první opravy, či pouze hrou dovnitř pronikajícího světla. Toto zaujetí je možné pozorovat i na jiných Sudkových pracích ze sakrálního prostředí, zejména v cyklu Sv. Vít (1928), ale také ze snímků stejného chrámu ze 40. let či fotografií moderního kostela sv. Václava ve Vršovicích z let třicátých.

Benediktini se do kláštera vrátili už 9. května 1945, v následujícím roce probíhalo odklízení trosek. V roce 1950 byli však řeholníci opět vyhnáni. Od padesátých let probíhaly opravy areálu, které v letech 1964–1968 završila výstavba nových kostelních věží navržených architektem Františkem Mariou Černým. Černý vytvořil novotvar v podobě průniku betonových, přibližně trojúhelníkovitých skořepin s pozlacenými hroty, s možnou náboženskou symbolikou (dvě zkřížené andělské perutě),KB [Klára Benešovská], čp. 320/II, in: Růžena Baťková a kol., Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady, Academia, Praha, 1998, s. 293–302. který se stal dominantou při pohledu na Rašínovo nábřeží ze smíchovské strany Vltavy. Za minulého režimu sídlila v areálu Akademie věd, roku 1990 byl navrácen benediktinům.